पेरू

More: लीमा , कस्को , ट्रूजिलो , इका , अरेक्विपा , पुनो , Pisco , Cajamarca